ოფიციალური ექსეპტის მომხმარებელთა წესდება

1. ზოგადი პრინციპები
1.01. ACCEPT! არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს ქართული პროდუქტის შექმნასა და მის განვითარებაზე
1.02. კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებლის უფლებები და მისთვის მისაღები კომფორტული გარემოს შექმნა
1.03. კომპანიის მთავარი ღირებულებაა თანაბარუფლებიანი გარემოს შექმნა, სადაც მისაღებია თითოეულის პირადი აზრი და ინტერესები, არ ხდება რაიმე სახის დისკრიმინაცია რასის, ეთნიკური წარმოშობის, კანის, ფერის, სქესის, რელიგიის, სქესობრივი ორიენტაციისა და სხვა ნიშნების საფუძველზე


2. შეზღუდვები
კომპანიის ფარგლებში არსებული პროდუქტის გამოყენებისას ვრცელდება შემდეგი შეზღუდვები:
2.01. ეროვნული, რელიგიური რასობრივი ან სხვა სახის შეურაცხყოფა, ქსენოფობია;
2.02. ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების პროპაგანდა;
2.03. ძალადობის პროპაგანდა;
2.04. პორნოგრაფიული მასალის გავრცელება;


3. ადმინისტრაცია
3.01. წესების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაცია უფლებამოსილია დაბლოკოს მომხმარებელი 30 დღის ვადით;
3.02. მომხმარებელზე ბლოკის მოხსნის უფლება აქვს მხოლოდ ადმინისტრაციას;
3.03. ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციის საშუალება აქვს ყველა პირს - გასაჩივრების პანელის საშუალებით


4. ცვლილება წესებში
4.01. განსაზღვრავს ადმინისტრაცია, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებლის აზრი, თუმცა იტოვებს უფლებას საბოლოო გადაწყვეტილება ყოველთვის მან მიიღოს;
4.02. ადმინისტრაცია ვალდებულია წესების ცვლილების შემთხვევაში ყველა მომხმარებელს შეატყობინოს ცვლილების შესახებ;